Akademia Rosenberga

Akademia Rosenberga

środa, 20 maja 2020

Procedura funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Akademii Rosenberga” w okresie pandemii.


1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów klas 1-3 do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3.Przy odbiorze, uczniowie przyprowadzani są rodzicom do szatni.
4.Do szkoły przyjmowani będą uczniowie bez objawów infekcji czy alergii (bez kataru, kaszlu i gorączki);
 5.Nie przyprowadzamy  ucznia do placówki, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
6.W przypadku podejrzenia, że uczeń jest chory i może zarażać innych uczniów i oraz opiekunów, uczeń nie zostanie wpuszczony do placówki, a rodzic poproszony o zabranie go do domu i kontakt z lekarzem.
7.Prosimy rodziców/ opiekunów o zaopatrzenie w maseczki ochronne uczniów i używanie ich w drodze do i z szkoły.
8.Rodziców/ opiekunów prosimy o używanie osobistych maseczek i rękawiczek w szatni.
9.Odbiór uczniów ze szkoły musi odbywać się sprawnie , bez pozostawania w szatni,  na placu zabaw, przed wejściem do szkoły  czy na boisku.
10.Przy wejściu do szatni  ustawiony zostanie płyn do obowiązkowej dezynfekcji rąk;
11.Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
12.Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
13.Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
14.Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły (tj. spacer ).
15.Do szkoły nie przynosimy zbędnych rzeczy typu zabawki.
16.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
18.Dla uczniów w łazienkach na czas restrykcji będą dostępne wyłącznie ręczniki papierowe. Dzieci zachęcane będą do częstego mycia rąk mydłem.
19.Wychowawcy zaopatrzeni będą w maseczki i rękawiczki do użycia w razie potrzeby;
20.Powierzchnia stołów, krzeseł oraz używany sprzęt będą dezynfekowane na bieżąco;
21.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
22.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
23.Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
24. Poręcze i powierzchnie placu zabaw będą dezynfekowane raz dziennie.
25. Na plac zabaw dzieci będą wychodzić wyłącznie w swoich grupach.
26.Zasady GHP i GMP sanitarne będą ściśle respektowane.
27.W szkole będzie funkcjonowało oddzielne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (miejsce oznaczone jako MIEJSCE OCZEKIWANIA NA POMOC COVID-19)
28.W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych, uczeń zostanie odizolowany w oddzielnym, przeznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie poproszeni o pilne odebranie ucznia z placówki.
29.Przed rozpoczęciem przychodzenia do szkoły rodzice/ opiekunowie oraz personel podpisuje specjalne oświadczenie, w którym m.in. poda informację, że przez ostatnie 2 tygodnie nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem bądź przebywającą na kwarantannie.
30. Monitoring codziennych prac porządkowych ma formę tzw. karty monitoringu,  (dotyczy      utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, toalet).
31.Plan pracy zdalnej Akademii pozostaje bez zmian (oprócz zajęć z jęz. angielskiego we wtorki dla klasy IV).
32.Transport uczniów do i z szkoły funkcjonuje i odbywać się będzie z zachowaniem  rygoru sanitarnego.
33. Postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19:
-  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
- zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
- w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie jest odsunięty od pracy.  Powiadamiamy wówczas  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosujemy  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
- obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,  poddany zostaje
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosujemy  się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
-  potrzebne numery  telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się przy wejściu do szkoły.
- należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
-  rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
- zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
34. Procedura  działa od dnia 25.05.2020. do odwołania.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza