Akademia Rosenberga

Akademia Rosenberga

środa, 20 maja 2020

Procedura funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Akademii Rosenberga” w okresie pandemii.


1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów klas 1-3 do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3.Przy odbiorze, uczniowie przyprowadzani są rodzicom do szatni.
4.Do szkoły przyjmowani będą uczniowie bez objawów infekcji czy alergii (bez kataru, kaszlu i gorączki);
 5.Nie przyprowadzamy  ucznia do placówki, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
6.W przypadku podejrzenia, że uczeń jest chory i może zarażać innych uczniów i oraz opiekunów, uczeń nie zostanie wpuszczony do placówki, a rodzic poproszony o zabranie go do domu i kontakt z lekarzem.
7.Prosimy rodziców/ opiekunów o zaopatrzenie w maseczki ochronne uczniów i używanie ich w drodze do i z szkoły.
8.Rodziców/ opiekunów prosimy o używanie osobistych maseczek i rękawiczek w szatni.
9.Odbiór uczniów ze szkoły musi odbywać się sprawnie , bez pozostawania w szatni,  na placu zabaw, przed wejściem do szkoły  czy na boisku.
10.Przy wejściu do szatni  ustawiony zostanie płyn do obowiązkowej dezynfekcji rąk;
11.Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
12.Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
13.Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
14.Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły (tj. spacer ).
15.Do szkoły nie przynosimy zbędnych rzeczy typu zabawki.
16.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
18.Dla uczniów w łazienkach na czas restrykcji będą dostępne wyłącznie ręczniki papierowe. Dzieci zachęcane będą do częstego mycia rąk mydłem.
19.Wychowawcy zaopatrzeni będą w maseczki i rękawiczki do użycia w razie potrzeby;
20.Powierzchnia stołów, krzeseł oraz używany sprzęt będą dezynfekowane na bieżąco;
21.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
22.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
23.Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
24. Poręcze i powierzchnie placu zabaw będą dezynfekowane raz dziennie.
25. Na plac zabaw dzieci będą wychodzić wyłącznie w swoich grupach.
26.Zasady GHP i GMP sanitarne będą ściśle respektowane.
27.W szkole będzie funkcjonowało oddzielne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (miejsce oznaczone jako MIEJSCE OCZEKIWANIA NA POMOC COVID-19)
28.W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych, uczeń zostanie odizolowany w oddzielnym, przeznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie poproszeni o pilne odebranie ucznia z placówki.
29.Przed rozpoczęciem przychodzenia do szkoły rodzice/ opiekunowie oraz personel podpisuje specjalne oświadczenie, w którym m.in. poda informację, że przez ostatnie 2 tygodnie nie miał kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem bądź przebywającą na kwarantannie.
30. Monitoring codziennych prac porządkowych ma formę tzw. karty monitoringu,  (dotyczy      utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, toalet).
31.Plan pracy zdalnej Akademii pozostaje bez zmian (oprócz zajęć z jęz. angielskiego we wtorki dla klasy IV).
32.Transport uczniów do i z szkoły funkcjonuje i odbywać się będzie z zachowaniem  rygoru sanitarnego.
33. Postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19:
-  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
- zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
- w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie jest odsunięty od pracy.  Powiadamiamy wówczas  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosujemy  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
- obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,  poddany zostaje
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosujemy  się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
-  potrzebne numery  telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się przy wejściu do szkoły.
- należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
-  rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
- zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
34. Procedura  działa od dnia 25.05.2020. do odwołania.

wtorek, 19 maja 2020

organizacja - zmiana

Drodzy Rodzice!

Od czasu ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych w Polsce i obowiązku zdalnego nauczania ,w naszej Akademii zmieniła się organizacja pracy i jest opisana na dysku Rodzice i Dzieci - materiały w pliku Akademia- nauczanie zdalne.


Mamy tam linki do spotkań grupowych i jeśli potrzebujemy spotkania z całą społecznością, to piszemy na grupie , w której jesteśmy wszyscy i spotykamy się pod którymś ze stałych linków.
Niebawem będzie spotkanie końcoworoczne. Damy znać tydzień wcześniej kiedy wszyscy będziemy gotowi z klasyfikacją.

Do tej pory dziękujemy Wam za zaangażowanie i współpracę!

Pamiętajcie,że na blogu opis organizacji roku szkolnego dotyczy trybu stacjonarnego, gdyby miał się jeszcze zmienić ze zdalnego - pozostawiamy jako możliwy do funkcjonowania, aczkolwiek wszystko wskazuje na to,że będziemy w czerwcu już tylko z najmłodszymi w szkole.


Starsze klasy pozostają w nauczaniu online. Dzieci młodsze pozostające w domach również.


Pozdrawiamy serdecznie. Kadra.

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych;
Od 1 czerwca br.:
  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

czwartek, 23 kwietnia 2020

09.04.2020 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO zdalne nauczanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”):
1. Informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Akademię Rosenberga” w Łoziskach (dalej jako „ADO”), adres: ul. Kwitnącej Wiśni 13, 05-506 Lesznowola, jako Administratora danych osobowych.
2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail : iwona.obarzanek@cbi.org.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1:
1) lit. c) RODO realizacja obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
2) lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
3) lit. e) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Dane osobowe, o których mowa w § 9 rozporządzenia tj. 1)imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2)adres poczty elektronicznej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki adres; 3)informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza; 4)imię (imiona) i nazwisko nauczyciela; 5)numer PESEL nauczyciela; 6)adres poczty elektronicznej nauczyciela; 7)informacje o: zatrudnieniu nauczyciela w jednostce systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki oraz nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony przetwarzane będą w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl.
5. Dane osobowe, przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej przechowuje przez okres przewidziany § 9 ww. rozporządzenia tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Dane osobowe przetwarzane w platformach edukacyjnych, które Administrator wykorzystuje na podstawie podpisanej umowy o powierzeniu przetwarzania danych przetwarzane są przez czas trwania umowy oraz okresy archiwizacyjne wynikające z powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizacji danych (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
6. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO lub obowiązujących przepisów, w tym firma MICROSOFT.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

środa, 1 kwietnia 2020

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.
        
Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

środa, 25 marca 2020

edukacja zdalna na czas ograniczenia pracy szkoły

KANAŁY KOMUNIKACJI NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGOFB - grupa zamknięta dla społeczności szkoły - Tablica Ogłoszeń Akademii

środa, 11 marca 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 


·       zajęcia w placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
·       12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
·       od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

Rodzicu,

·       ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
·       zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
·       jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
·       przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
·       rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
·       śledź na bieżąco informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

·       pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
·       odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
·       Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela, damy znać na grupach,
·       przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

·       Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
·       Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.