Akademia Rosenberga

Akademia Rosenberga

środa, 20 kwietnia 2016

STATUT SZKOŁY


Statut niepublicznej ośmioletniej
 szkoły podstawowej
"akademia rosenberga"


Spis treści:
Rozdział 1. Nazwa i typ Szkoły       
                                                                      
Rozdział 2.Cele i  zadania Szkoły    
                                                                      
Rozdział 3. Organy Szkoły oraz zakres ich zadań   
                                              
Rozdział 4. Organizacja Szkoły       
                                                                                  
Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego            
           
Rozdział 7. Uczniowie Szkoły

Rozdział 8. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły            
           
Rozdział 9. Zasady przyjmowania i skreślania uczniów                 
                                  
Rozdział 10. Postanowienia końcowe


Rozdział I

Nazwa i typ Szkoły

§ 1

1.     Szkoła nosi nazwę: "NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMIA ROSENBERGA".
2.     Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łoziskach, zwana dalej Szkołą, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
3.     Organem  prowadzącym  Szkołę jest EDUKACJA WZBOGACAJĄCA ŻYCIE z siedzibą przy ul. Słonecznej 105, 05-500 Piaseczno.
4.     Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Szkoły są:
1)    ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
2)    ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
3)    Statut Szkoły;
4)    zarządzenia organu prowadzącego oraz regulaminy i procedury wewnętrzne.
5.     Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
6.     Szkoła ma siedzibę w Łoziskach w budynku przy ul. Kwitnącej Wiśni 13 , 05-505 Lesznowola.
7.     Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Rosenberga"

§ 2
1.     Organ prowadzący Szkołę, o którym mowa w § 1 ust.3, odpowiada za jej działalność.
2.     Do zadań organu prowadzącego Szkołę należy:
1)    zapewnienie warunków działania Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2)    wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty oraz wykonywania innych zadań statutowych.
3.     Do kompetencji organu prowadzącego Szkołę należy w szczególności:
1)    nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie:
a)     spraw finansowych i administracyjnych;
b)    przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  
 pracowników i uczniów;
c)     przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły;
2)    decydowanie o podstawowych rozwiązaniach programowych, metodycznych  i  organizacyjnych, wyrażających specyfikę i gwarantujących praktyczną realizację statutowych zadań Szkoły, w tym:
a)     dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Szkoły;
b)    sprawowanie funkcji Dyrektora Szkoły i innych pracowników Szkoły;
c)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników Szkoły;
d)    zawieranie umów o kształcenie uczniów;
e)     decydowanie o wysokości odpłatności za naukę;
f)     rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Szkoły w sprawach uczniowskich i pracowniczych;
3)    uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, zebraniach innych organów Szkoły oraz uroczystościach szkolnych;
4)    reprezentowanie Szkoły na zewnątrz;
5)    nadawanie Szkole statutu oraz dokonywanie jego zmiany;
6)    możliwość powołania wicedyrektora.

§ 3
1.     Szkoła realizuje:
1)    programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, o której mowa w odrębnych przepisach;
2)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w ramowym planie nauczania publicznej  szkoły  podstawowej;
3)    stosuje zasady klasyfikowana i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu  
ósmoklasisty, o których mowa w rozdziale 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
4)    prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznej szkoły podstawowej;
5)    zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
2.     Cykl kształcenia w Szkole trwa osiem lat.
3.     Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.
4.     Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w Szkole w ostatnim roku nauki. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty stosuje się przepisy rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
§ 4.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)         szkole - należy przez to rozumieć NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "AKADEMIA ROSENBERGA"
2)         rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
3)         uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;
4)         ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
5)         ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016


Rozdział II

Cele i zadania Szkoły


§ 5

1.     Celami Szkoły jest w szczególności:

1)    Wspomaganie indywidualnego rozwoju osobowości każdego dziecka, zaspokojenie potrzeb bycia widzianym, słyszanym i ważnym, potrzeby uznania i wspólnoty, potrzeby akceptacji i wsparcia oraz potrzeb rozwojowych wg Marshalla B. Rosenberga
2)    Zapewnienie wychowankom bezpiecznych warunków pobytu w szczególności zaspokojenie potrzeby rozwoju, wiedzy i wspólnoty.
3)    Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań oraz wspieranie ich twórczego rozwoju.
4)    Współdziałanie z rodzicami/opiekunami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju.

2.     Szkoła zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, moralno- emocjonalnego i psychofizycznego, z poszanowaniem ich godności osobistej oraz   wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
3.     Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza Szkoły prowadzona jest w oparciu o zasady pedagogiki, przepisy prawa oraz idee zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.
4.     Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną  adekwatnie do rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów.
5.     W celu zapewnienia uczniom i rodzicom odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Szkoła współpracuje z poradniami i innymi  instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
6.     Szczegółowe zadania Szkoły określa szkolne programy dydaktyczne i program  wychowawczo-profilaktyczny.
7.     Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą uczniowie i pracownicy Szkoły oraz rodzice uczniów.
8.     W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami edukacyjnymi.
§ 6
1.     Do zadań Szkoły należy w szczególności:
1)    kształtowanie postaw  patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej  oraz przynależności do społeczności międzynarodowej;
2)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom, kształtowanie postaw obywatelskich, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
3)    upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
4)    rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu dostosowania treści, metod
i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych;
5)    udzielanie uczniom potrzebującym pomocy i indywidualnego wsparcia odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły;
6)    umożliwianie uczniom rozwój uzdolnień i zainteresowań;
7)    stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
8)    sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza nią, w trakcie  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć i imprez pozalekcyjnych;
9)    współdziałanie z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania
 i profilaktyki;
10) sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce i wspomaga rozwój dziecka;
11)  rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o budowanie i wspomaganie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości, umacnia empatyczne zrozumienie siebie i w konsekwencji innych;
12)  stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do poznania własnego potencjału i wykorzystania go dla wspólnego dobra, uczy podejmowania odpowiedzialności za siebie,
13)  rozwija  wrażliwość empatyczną dzieci,
14) kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie i wspieranie relacji międzyludzkich we wspólnocie( w społeczeństwie);
15) uczy  nawiązania  kontaktu z drugim człowiekiem  w społeczności;
16)  rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i potrzeb, oraz wzmacnia wiarę we własną intuicję;
17)  rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci;
18) tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań;
19) stwarza możliwość doświadczeń, na podstawie których kształtuje się osobowość oraz towarzyszy w tworzeniu adekwatnego obrazu samego siebie;
20) uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów, naturalnych w społeczności;
21) wspiera samokontrolę;
22) buduje motywację do nauki, doświadczenia;
23) wspiera i towarzyszy w wolności polegającej na byciu sobą i rozwijaniu własnych pasji z pożytkiem dla siebie i społeczności.
Placówka  zmierza do wychowania i uczenia się  w atmosferze akceptacji, poczucia bezpieczeństwa , współodpowiedzialności i wzajemnego szacunku.
  Realizuje powyższe w oparciu o:
a)     programy edukacyjne dopuszczone przez Dyrektora Szkoły do użytku na dany rok szkolny i zatwierdzone w szkolnym wykazie programów nauczania;
b)    założenia " Edukacji wzbogacającej życie" której fundamentem jest filozofia PbP opracowana i wykorzystywana w pracy z dziećmi i dorosłymi przez dr psychologii, działacza na rzecz pokoju na świecie, autora "Edukacji wzbogacającej życie" Marshalla B. Rosenberga.


Rozdział III

Organy Szkoły

§ 7


Organami Szkoły są :
1)    Dyrektor Szkoły;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Rada Szkoły tzw. Krąg

§ 8
1.     Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły. Jego kompetencje oraz  szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków określa organ prowadzący. 
2.     Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych, poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za rozwój i podnoszenie jakości jej pracy.
3.     Dyrektor Szkoły jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych w Szkole pracowników  oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
4.     Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1)    sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju  intelektualnego i psychofizycznego;
2)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole oraz podczas zajęć organizowanych na terenie Szkoły i poza nią;
3)    zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
4)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z corocznie przygotowywanym planem nadzoru pedagogicznego;
5)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych;
6)    dysponowanie - w porozumieniu z organem prowadzącym - środkami finansowymi przyznanymi na działalność Szkoły;
7)    organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
8)    realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
9)    realizacja zarządzeń organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór nad Szkołą;
10) organizacja przyjęć uczniów do Szkoły;
11) dokonywanie skreśleń uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w § 34 niniejszego Statutu;
12) informowanie organu prowadzącego o aktualnym stanie Szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach;
13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły  oraz realizacją przepisów prawa oświatowego.
5.     W wykonaniu zadań, o których mowa w ust.1, Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Kręgiem oraz Rodzicami.

§ 9
1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor Szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3.     Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
4.     Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
1)    przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2)    w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
3)    po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
4)    w miarę potrzeb.
5.     Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w przypadku, o którym mowa w ust.4 pkt 4, na wniosek:
1)    organu prowadzącego;
2)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)    co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej oraz
4)    inicjatywy Dyrektora Szkoły.
6.     Rada Pedagogiczna funkcjonuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin, który określa zasady jej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.
7.     Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.
8.     Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9.     Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
10.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
11.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku  szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 

§ 10
1.     Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji stanowiących podejmuje uchwały w sprawie:
1)    zatwierdzania planów pracy Szkoły;
2)    wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)     eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
4)    ustalenia organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
5)    skreślenia z listy uczniów;
6)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
2.     Rada Pedagogiczna posiada kompetencje opiniujące w ważnych sprawach Szkoły.
§ 11
1.     Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb statutowych.
§ 12
1.     W Szkole działa Rada Szkoły tzw. Krag, który tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele i mediator szkolny.
2.     W ramach kompetencji Kręgu jest tworzenie zasad szkolnego oceniania zachowania oraz   analizowanie zasad współpracy społeczności szkolnej.

3.     Posiedzenia odbywają się raz w tygodniu.

4.     Posiedzenia Rady Szkoły prowadzi mediator/ nauczyciel/ dyrektor  zgodnie z zasadami mediacji grupowych oraz kręgów naprawczych wg zasad komunikacji opartej na Porozumieniu bez Przemocy.

5.     Z posiedzeń Kręgu sporządzane są notatki służbowe.

§ 13
1.     Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
2.     Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań Szkoły.
3.     Współdziałanie organów Szkoły odbywa się według następujących zasad:
1)    pozytywnej motywacji;
2)    partnerstwa;
3)    wielostronnego przepływu informacji;
4)    aktywnej i systematycznej współpracy;
5)    rozwiązywania sporów w drodze mediacji;
6)    sprawy trudne- zaproszenie do kontaktu indywidualnego (2 rozmowy/ krąg z zewnątrz).
4.     Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor Szkoły.
5.     Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.
6.     Dyrektor Szkoły jest mediatorem w przypadku konfliktów między organami Szkoły.

§ 14
1.     Dyrektor Szkoły wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej, o ile są zgodne z prawem.
2.     Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej sprzecznych prawem, powiadamiając o tym organ prowadzący.
3.     W przypadku zaistnienia konfliktu między organami Szkoły, dyrektor powołuje mediatora.
4.     W wypadku braku uzgodnienia, Dyrektor Szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

§ 15
1.     Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.
2.     Tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych zajęć dydaktyczno-
 wychowawczych, opracowuje każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego po konsultacjach z organem prowadzącym Dyrektor Szkoły i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
3.     Kalendarz roku szkolnego i wykaz zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły.
4.     Szkoła ma prawo do modyfikacji organizacji pracy, o której mowa w ust.2,3 i 4, jeśli jest to podyktowane dobrem uczniów.
5.     Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Zajęcia te są prowadzone w  systemie klasowo-lekcyjnym, w blokach przedmiotowych.
6.     Zajęcia obowiązkowe dla uczniów  realizowane są przez pięć dni  w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach  9.00 -13.45.
7.     Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową:
1)    opieka poranna i popołudniowa odbywa się w godzinach 8.00- 9.00 i od 14.00-17.00;
2)    uczeń może przybywać w pomieszczeniach  przeznaczonych na opiekę świetlicową wyłącznie przy dyżurującym nauczycielu.
8.     Zajęcia nieuwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć w tym filharmonia, teatr, zielone szkoły i inne odbywają się w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z rodzicami.
9.     Szkoła organizuje zajęcia wspierające dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą.
§ 16
1.     Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
2.     O liczbie uczniów w oddziale w każdym roku szkolnym decyduje organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły.
3.     Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych, informatyki oraz wychowania  fizycznego mogą być realizowane w grupach. Decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor Szkoły po uzyskaniu opinii organu prowadzącego.
4.     Za zgodą organu prowadzącego oddział można dzielić na grupy, również na zajęciach z innych przedmiotów, dopuszcza się pracę w grupach międzyklasowych.
§ 17
1.     Nauczanie na I etapie edukacyjnym jest realizowane w formie nauczania zintegrowanego.
2.     Podstawową formą pracy na II etapie edukacyjnym są zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym.
3.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4.     Godziny lekcyjne łączy się lub dzieli na krótsze w bloku przedmiotowym w zależności od potrzeb uczniów oraz nauczycieli.
5.      W celu  realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są :
1)    obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem nauczania;
2)    dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań wynikające z potrzeb uczniów.
6.     Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów klasowych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez Dyrektora Szkoły,
z dbałością o bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne oraz higienę pracy.
7.     Zajęcia dodatkowe organizowane są w wymiarze i w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 18
Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1)    pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2)    sprzętu komputerowego;
3)    zasobów bibliotecznych;
4)    sali gimnastycznej;
5)    boiska oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6)    innych pomieszczeń niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły.

§ 19

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej.
2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej poprzez:
1)    udział w  szkoleniach;
2)    organizację konkursów, imprez;
3)    korzystanie z bazy danych;
4)    udział w projektach;
5)    inne przedsięwzięcia w zależności od potrzeb.

§ 20
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki,
w szkole zorganizowane są zajęcia opiekuńcze zwane świetlicowymi.
2.   Zajęcia opiekuńcze są realizowane w godzinach od 8.00- 9.00 i od  14:00 do 17:00.
3.   Głównym celem zajęć  o charakterze świetlicowym jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:
1)  pomoc uczniom w realizowaniu materiału dydaktycznego;
2)  wyrównywanie szans edukacyjnych;
3)  organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;
4)  organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;
5)  stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
kultury życia codziennego;
6)  rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym
zakresie;
7)  wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia;
8)  rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej;
9)  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
10)      umożliwienie udziału w różnych imprezach;
11)      współpracę ze środowiskiem lokalnym.
4. Działalność świetlicowa obejmuje bieżącą działalność wg aktualnych potrzeb.

§ 21

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.
2.   W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.
3.   Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole.
4.   Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.   Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.
6.   Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
7.   Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
8.   W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.
9.   Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego.
10.    Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
11.    Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.

§ 22.

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
1)  nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania;
2)  nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia
- za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi;
3. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni i wyjścia z budynku szkoły do domu.
4. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty opieką i wsparciem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
5. Na terenie boiska szkolnego dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz osób prowadzących zajęcia dodatkowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania
z boiska oraz zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni i innych regulowane jest podczas każdorazowego wyjazdu, z którego sporządza się notatki służbowe.
7. Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się
za jego zgodą. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
8. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku.
2.       W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
3.       Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki.
4.       Do szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, wchodzi się przez wejście główne, od strony ul. Kwitnącej Wiśni.
5.       Uczeń może samodzielnie opuścić budynek szkoły po uzgodnieniu z wychowawcą. Uczniowie swobodnie poruszają się po terenie szkoły.
6.       W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.
7.       Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję.
8.       Zabrania się uczniom wychodzenia poza teren szkolny bez uzgodnienia z opiekunem/ wychowawcą. w przypadku samowolnego opuszczenia Szkoły przez ucznia, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora, zgłasza fakt Policji i zawiadamia Rodziców.
9.       Zabrania się uczniom wychodzenia  na parking.
10.    Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu szkoły.
11.    Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12.    Szkoła  pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając rodzicom oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje po konsultacji z rodzicami podejmuje dyrektor.


§ 23
1. W szkole wprowadzono zewnętrzny monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa mienia.
2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się na wewnątrz  pomieszczeń szkoły:


§ 24.
1. Szkoła prowadzi zbiory biblioteczne z których mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

§ 25.
1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
1)      organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;
2)      prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagoga i mediatora;
3)      organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych wynikających z rocznego planu pracy.
4)      włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
5)      włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;
6)      możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka;
7)      w przypadku zauważenia długotrwałych trudności w relacjach ucznia z innymi członkami społeczności szkolnej, szkoła podejmuje działania pedagogiczno-wychowawcze wg własnej koncepcji pracy, opartej na zasadach i filozofii PbP. na tym etapie informuje Rodziców o sytuacji i może prosić o wsparcie. Jęsli podejmowane działania nie przynoszą zadawalających efektów,  Krąg podejmuje decyzję o pozostawieniu dziecka w szkole. W niektórych przypadkach szkoła może uwarunkować dalszą współpracę od niezwłocznego podjęcia określonych przez szkołę działań np. konsultacja z PPPP, terapia rodzinna.
2.   Rodzice mają prawo do:
1)   wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2)  uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
3)  pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
4)  wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
5)  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;
6)  zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności
z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
7)  pomocy mediatora na terenie szkoły;
8)  do wyboru dla swojego dziecka zajęć dodatkowych
3. Jako Szkoła oparta na PbP rekomendujemy Rodzicom:
1)    współpracę w zakresie wychowania dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie oraz  duchu współodpowiedzialności we wspólnocie;
2)    uczestnictwo w powyższym celu na warsztatach rodzicielskich organizowanych przez Szkołę;
3)    przebywanie na terenie strefy edukacyjnej Szkoły z uszanowaniem granic każdego dziecka.
4.   Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:
1)  odroczenie obowiązku szkolnego;
2)  przyspieszenie obowiązku szkolnego;
3)  objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
4)  objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
5)  realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
5.   Zebrania z Rodzicami wpisywane są do dzienników klasowych.
6.   Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań.
7.   Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.
8.   Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: blog szkolny, telefon, pocztę e-mailową, portale społecznościowe, indeks/ dzienniczek ucznia.

§ 26
1.     Uwzględniając potrzeby Rodziców Szkoła realizuje dowożenie uczniów do placówki.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 27


1.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników ustala organ prowadzący,
z uwzględnieniem potrzeb Szkoły.
2.     Do zawarcia umowy z nauczycielem lub innym pracownikiem uprawniony jest Dyrektor Szkoły.
3.     Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników Szkoły, wymiar ich czasu pracy, uprawnienia urlopowe określa umowa o pracę oraz przepisy prawa pracy.
4.     Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego  funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
5.     Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy niniejszego Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
6.     Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły,  z uwzględnieniem:
1)    odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
2)    odpowiedzialności za powierzone mienie;
3)    współpracy z rodzicami;
4)    doskonalenia warsztatu pracy;
5)    realizacji zadań wynikających z obowiązujących w Szkole regulaminów i procedur.

§ 28
1.     Nauczyciel zobowiązany jest:
1)    rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
2)    wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3)    kształcić i wychowywać młodzież w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku  dla drugiego człowieka;
4)    dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5)    doskonalić własne umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe.
6)    realizować program nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich najlepszą wiedzą i wolą oraz ideą Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga;
7)    systematycznie pogłębiać wiedzę i kompetencje z zakresu Porozumienia bez Przemocy w postaci uczestnictwa w szkoleniach, które organizuje Dyrektor.
2.     Nauczyciel sprawuje:
1)    bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
2)    opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
3)    opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
3.     Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
1)    wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
2)    dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
3)    stosuje przyjęte przez Szkołę zasady oceniania uczniów;
4)    wspiera uczniów i pomaga w zrozumieniu samych siebie;
5)    systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
6)    udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
7)    aktywnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej.
4.     Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
1)    wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętymi przez organ prowadzący zasadami               wynagradzania w Szkole;
2)    stosowania metod nauczania i wychowania przyjętych przez organ prowadzący;
3)    egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
4)    podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
5)    pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach;
6)    wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania.
5.     Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1)    prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich przyjętych metod pracy;
2)    jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
3)    włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, programem wychowawczo- profilaktycznym;
4)    uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;
5)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
6)    przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania;
7)    powierzone mu mienie Szkoły.
§ 29
1.     Dyrektor  Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
 z nauczycieli uczących w danym  oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie oddziału przez wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania w Szkole.
3.     Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem
 w rozstrzygnięciu kwestii spornych, a także w konfliktach osobistych i rozterkach wewnętrznych.

§ 30
1.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2)    przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3)     rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2.     Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1)    otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
2)    współdecyduje z kręgiem i rodzicami o programie
i planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
3)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z różnymi problemami i niepowodzeniami);
4)    utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a)     poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
b)    udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
c)     włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
d)    informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
e)     powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej
w terminach przewidzianych w rozdziale 6 niniejszego statutu;
f)     współpracuje z pedagogiem, psychologiem oraz specjalistami w  rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb uczniów.
3.     Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji zgodnie z przepisami dla szkół publicznych oraz innej dokumentacji obowiązującej w Szkole.
4.     Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga/terapeuty i mediatora szkolnego, specjalistów, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
5.     Wychowawca ustala spójne ze szkolnym wychowawczo - profilaktycznym treści  i formy zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą.
6.     Wychowawca ustala w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.
7.     Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
1)    programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;
2)    dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji klasy;
3)    informowaniu uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceny zachowania;
4)    utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów;
5)    organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
8.     Wychowawca odpowiada za:
1)    osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
2)    integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Szkoły;
3)    poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
4)    bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.
9.     Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany wychowawcy klasy:
a)     z urzędu;
b)    na wniosek dotychczasowego wychowawcy;
c)     na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
10.  Wnioski, o których mowa w ust. 9 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora Szkoły charakteru wiążącego.
11.  O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.


Rozdział VI

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 31
Cel oceniania
 1. Celem zasad oceniania przyjętych w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Akademii Rosenberga"  jest pozytywne wspomaganie uczniów i uczennic w procesie ich intelektualnego i emocjonalnego rozwoju. Ważne jest dla nas:
 1. samodzielność w zdobywaniu wiedzy i w operowaniu nią, samodzielność formułowania wniosków;
 2. zainteresowanie różnymi dziedzinami nauki, ciekawość poznawcza uczniów, gotowość do podejmowania pracy twórczej;
 3. umiejętność współpracy, komunikowania zdobywania informacji i sprawozdania z wykonanej pracy,
 4. świadomość możliwych praktycznych zastosowań posiadanej wiedzy, wnikliwości w ocenianiu świata zewnętrznego oraz umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin
 5. dojrzałość, polegająca na byciu odpowiedzialnym za swoje działania wynikające z potrzeb i mające wpływ na innych członków społeczności (samosterowność).
 6. uczenie się wzajemnej troski.


§ 32
Ocenianie wewnątrzszkolne  powinno służyć:


 1. informowaniu  ucznia i jego rodziców (opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu czyli podejmowanych działaniach, które mają wpływ na całą społeczność  oraz o postępach w tym zakresie.
 2. udzielaniu wsparcia uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
 3. motywowaniu ucznia do dalszych postępów  w nauce i pielęgnowaniu troski o siebie i innych;
 4. zauważaniu i wzmacnianiu szczególnych uzdolnień ucznia;
 5. zauważaniu trudności w nauce i ustalaniu sposobów pracy nad ich złagodzeniem.

§ 33

 Zasady szkolnego oceniania tworzy Krąg.


§ 34

Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia w tym zaangażowanie we własny proces rozwojowy;
 2. zachowanie ucznia, w tym w dążenie do wzajemnej troski o siebie i innych oraz zaangażowanie we własny proces rozwojowy.

§ 35

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na ustaleniu  przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.
§ 36

 Ocenianie zachowania ucznia polega na ustaleniu przez Krąg zasad współżycia społecznego zapisanych jako dobre praktyki szkolne oraz ich uwzględnianie przez ucznia.  
§ 37
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:
 1. ocenianie bieżące (feedback);
 2.  klasyfikacja śródroczna (opisowa)– po zakończeniu I semestru;
 3.  klasyfikacja roczna (ocena wg skali) – po zakończeniu II semestru.

§ 38
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie przez Krąg  warunków Dobrych Praktyk Szkolnych
 3. ocenianie bieżące w formie feedbacku  i ustalanie semestralnych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według zapisów Dobrych Praktyk Szkolnych.,
 6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu.

§ 39
Tryb i procedury oceniania wiadomości i umiejętności ucznia i informowania o ocenach
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
1.     I semestr trwa od początku roku szkolnego do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, której termin ustalony jest corocznie w organizacji roku szkolnego.
2.     II semestr rozpoczyna się w następnym dniu po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przed feriami letnimi.

§ 40
System informowania o ocenach
 1. W szkole funkcjonuje tzw. system informacji zwrotnej, który jest narzędziem za pomocą którego komunikują się  uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice i uczeń są informowani o systemie i warunkach oceniania w szkole.
 3. Uczniowie, nauczyciele i rodzice na bieżąco śledzą indeksy/dzienniczki ucznia, zawarte w nich informacje.
 4. W dzienniczkach wychowawcy  przekazują uczniom i rodzicom informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do potwierdzenia tą samą drogą, że zapoznali się z wiadomością.

§ 41
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców(opiekunów prawnych) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§ 42

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 3. Bieżące ocenianie  w postaci feedbacku jest  wpisywane do dzienniczka.

§ 43
 Oceny śródroczne (opisowe) i roczne stopnie wg skali są wpisywane do dzienniczka , a po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji, oceny roczne są wpisywane do arkuszy ocen.

§ 44
Sprawdzian oznacza każdą pisemną formę sprawdzenia wiedzy dłuższą niż 30 minut i obejmującą materiał z więcej niż 3 godzin lekcyjnych. Sprawdzian musi być zapowiedziany  przez nauczyciela na co najmniej 7 dni przed terminem i odnotowany  w dzienniczku.

 1. Uczeń musi znać wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej obowiązujące na sprawdzianie.
 2. Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania sprawdzianu, kiedy wspólnie z nauczycielem ustalą, że chcą w ten sposób sprawdzić swoją wiedzę,
 3. Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania nie więcej niż jednego sprawdzianu w ciągu jednego dnia.
 4. Dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie przeprowadza się  sprawdzianów obejmujących materiał całego semestru lub działu programu.
 5. Nauczyciel i uczeń wspólnie sprawdzają sprawdzian i Nauczyciel wpisuje ocenę do dzienniczka ucznia do 6 dni roboczych po jego przeprowadzeniu. Termin ten ulega wydłużeniu do 12 dni w przypadku choroby nauczyciela albo w sytuacji, gdy sprawdzian objął większość uczniów w roczniku. Po sprawdzeniu wspólnie ustalają z nauczycielem nad czym chcą jeszcze pracować.
 6. Termin poprawy nauczyciel wraz z grupą ustala na lekcji, na której oddaje sprawdzian. Termin ten zostaje wyznaczony w przedziale od 3 do 9 dni roboczych od dnia oddania sprawdzianu i jest jedyny, nieprzekraczalny i wspólny dla całej grupy. Termin poprawy musi być znany uczniom.
 7. W przypadku, gdy grupa nie ustali z nauczycielem terminu poprawy, termin ten zostaje ustalony przez nauczyciela. Termin poprawy nie może być wyznaczony na czas trwania zajęć szkolnych.
 8. Uczeń nieobecny ustala termin sprawdzianu indywidualnie z nauczycielem.
 9.  Uczniowie podczas pisania sprawdzianu mogą korzystać z wszelkich pomocy szkolnych.
 10. Na podstawie śródrocznych informacji zwrotnych oraz na podstawie wyników ze sprawdzianów i bieżących feedbacków nauczyciel proponuje uczniowi ocenę roczną.

§ 45
Nauczyciel jest obowiązany:
 1. na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 41 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom;
 2. dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2.3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom; co następuje również na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 41 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 46
Każdy uczeń, po spełnieniu ściśle określonych warunków opisanych w przedmiotowych zasadach oceniania, ma prawo do:
1) Dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności w przypadku niezaliczenia I semestru. Zaliczenie musi nastąpić do dnia ustalonego na początku każdego roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną. Sposób zaliczania semestru ustala nauczyciel przedmiotowy z uczniem.
2) Poprawienia oceny końcoworocznej jeśli wyraża taką chęć. Sposób zaliczania ustala nauczyciel z uczniem.
3) Egzaminu klasyfikacyjnego;
4) Egzaminu poprawkowego.

 § 47
 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 § 48
Ogólne kryteria i skale oceniania stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu wiadomości i umiejętności ucznia
W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych stosuje się oceny:
1) wyrażone liczbą według następującej skali (klasyfikacja semestralna i roczna):
·       stopień celujący – 6;
·       stopień bardzo dobry – 5;
·       stopień dobry – 4;
·       stopień dostateczny – 3;
·       stopień dopuszczający – 2;
·       stopień niedostateczny – 1.
2) wyrażone  w feedbacku  polegającym na (ocenianie bieżące):
- opisaniu faktów, spostrzeżeń;
- wskazaniu opanowanego zakresu materiału  i wskazaniu, co jeszcze pozostało do opanowania (nauczenia się);
3) opisowe tzw. feedback I stopnia zamieszczany w  dzienniczku na koniec każdego semestru, zawierający opis faktów (co z zakresu wymagań edukacyjnych zostało , zrealizowane, przyswojone).
 § 49
 Ocenianie bieżące nie jest wyrażone liczbą.
 § 50
Klasyfikacja semestralna i roczna wymaga skali liczbowej.

 § 51

Ocena z zachowania jest wystawiana pod koniec roku szkolnego przez wychowawcę w porozumieniu z Kręgiem. Kryteria, tryb i procedury oceny zawarte są w Dobrych Praktykach Szkolnych.

§ 52

 Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania (PZO).

 § 53

Szczegółowe kryteria wymagań programowych oraz skale ocen z poszczególnych przedmiotów zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.


 § 54
Tryb i procedury zwalniania ucznia z wybranych zajęć  edukacyjnych
Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii oraz na czas określony w tej opinii.
1.     Wniosek wraz z opinią lekarską, o których mowa w § 52, należy składać w sekretariacie szkoły.
2.     W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 § 55
Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca nauki w szkole ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii.
1.     Wniosek wraz z opinią lekarską, należy składać w sekretariacie szkoły.
2.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.     W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


 § 56
Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę  czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
1.     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2.     Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, po zasięgnięciu opinii nauczyciela, który uczy ucznia nieklasyfikowanego oraz opinii wychowawcy klasy.
3.     Wniosek, o którym mowa w § 54 pkt. 2, uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Wniosek powinien być zaopiniowany przez wychowawcę i uczącego nauczyciela.
4.     Uczeń zmieniający klasę lub przyjęty z innej szkoły zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.
5.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem § 54 pkt. 6.
6.     Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
8.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
9.     Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 54 pkt. 1, 2 i 4, przeprowadza nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 54 pkt. 1, 2 i 4 , sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a.     imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny;
b.     termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c.     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d.     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

1.      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
13) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 § 57
Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego  albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
1.     Egzamin poprawkowy obejmuje materiał z całego roku szkolnego i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.     Egzamin poprawkowy z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadania praktycznego.
3.     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
4.     Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a.     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
b.     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c.     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
1.     Nauczyciel, o którym mowa w § 55 pkt. 5 ust. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
2.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a.     skład komisji;
b.     termin egzaminu;
c.     pytania egzaminacyjne;
d.     wynik egzaminu;
e.     ocenę ustaloną przez komisję;
f.      zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie (ostatni tydzień ferii letnich), może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września nowego roku szkolnego.
10) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 11 i pkt. 12.
11) W przypadku stwierdzenia, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy § 57, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
12) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe  zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 § 58
Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych
Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej.
1.     W przypadku, gdy uczeń chciałby ubiegać się o wyższą ocenę, ma prawo do jej poprawy.
2.     W terminie 2 dni od daty powiadomienia uczeń składa do nauczyciela pisemny wniosek o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.
3.     Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ujęte są w przedmiotowych zasadach oceniania.
4.     Po dodatkowym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel może jedynie podwyższyć ocenę lub potwierdzić dotychczasową.
5.     Pisemne i ustne sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia są przeprowadzane w terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
§ 59

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
1.     Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w § 57 na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W podaniu powinna być zawarta informacja o przepisach prawa, których naruszenie jest podstawą ubiegania się o zmianę oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
2.     Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 57.
3.     Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4.     W skład komisji, o której mowa w § 57, wchodzą:
5.     dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
6.     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
7.     jeden nauczyciel , prowadzących pokrewne zajęcia edukacyjne.
5) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od  ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 55 pkt. 12.
6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a.     skład komisji;
b.     termin sprawdzianu;
c.     zadania (pytania) sprawdzające;
d.     wynik sprawdzianu
e.     ocenę ustaloną przez komisję;
f.      zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 60

Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej
 Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1.     Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach  określonych przez dyrektora szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny.
2.     Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne wraz z uczniami, a śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy z Kręgiem.
3.     Śródroczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
4.     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
5.     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego zajęcia edukacyjnego stosuje się przepisy § 54.

§ 61
Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji rocznej
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.
1.     Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne wraz z uczniami, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii Kręgu.
2.     Roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
3.     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 55 pkt. 11
4.     Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § KRĄG
5.     Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych  zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6.     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 55 pkt. 12
7.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.§ 62
Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji końcowej
 Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 59 pkt. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5.
1) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w § 4.0, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z uwzględnieniem § 59 pkt. 9.

 § 63
Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia i jego zachowaniu
Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek informować uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
1.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.     Nauczyciel ma obowiązek udzielać informacji rodzicom (opiekunom prawnym) o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach.
3.     Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca lub nauczyciel przedmiotu udziela ustnej informacji w czasie zebrań z rodzicami lub konsultacji.
4.     Kalendarz spotkań z rodzicami ustalany jest corocznie w organizacji roku szkolnego  i ogłaszany na początku roku szkolnego.
5.     Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)w dzienniczku  o proponowanych  dla niego ocenach śródrocznych i rocznych. Na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej oceny powinny być ostateczne. Ocena ostateczna może różnić się od oceny proponowanej tylko w przypadku, gdy będzie oceną wyższą.
6.     Nauczyciel przedmiotu ustalają z uczniem i wpisuje ocenę do indeksu/dzienniczek ucznia.
7.     W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu wpisu w dzienniczku może dokonać wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela tego przedmiotu.
8.     Wychowawca ma dostęp do wszystkich ocen ucznia.
9.     Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej.
10.  Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.Rozdział VII

Uczniowie szkoły

§ 64
1.     Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe jego uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniowi w przypadku naruszenia jego praw.
2.     Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:
1)    prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
2)    prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych z uwzględnieniem potrzeb innych w społeczności;
3)    prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, porównywania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz równego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;
4)    prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;
5)    prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
6)    prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
7)    prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych feedbacków i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
8)    prawo do bieżącego feedbacku o progresie w realizacji wymagań edukacyjnych;
9)    prawo do uzyskiwania na bieżąco wsparcia i pomocy;
10) prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
11) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
12) prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;
13) prawo do korzystania ze zbioru bibliotecznego, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu podczas zajęć programowych, prawo do rozsądnego korzystania ze szkolnego telefonu.
3.     Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do poinformowania Dyrektora Szkoły lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z intencją wsparcia społeczności szkolnej i jej członków.
4.     Tryb powyższy podaje każdorazowo Dyrektor, bezpośrednio po zapoznaniu się z informacją.
5.     Informacje z intencją wsparcia rozpatruje Dyrektor w drodze premediacji, mediacji, bądź kręgów naprawczych.

§ 65
1.     Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.
2.     Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
1)    regularne i aktywne  uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez  Szkołę;
2)    systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
3)    poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
4)    respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;
5)    godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
6)    okazywanie szacunku sobie i innym członkom społeczności szkolnej;
7)    wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli, zwłaszcza tych, dotyczących bezpieczeństwa;
8)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym:
a)     okazywanie wzajemnej troski o siebie;
b)    nie zgadzanie się na działania przemocowe
c)     szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi i dostrzeganie stojących za nimi potrzeb;
d)    szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
e)     naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
9)    zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu ucznia oraz innym uczniom Szkoły, wywierającym także niekorzystny wpływ na społeczność lokalną;
10) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;
11) dbanie o czystość mowy ojczystej;
12) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;
13) przestrzeganie zasad higieny osobistej i  estetycznego wyglądu;
14) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły  oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
15) informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
16) regularne uczęszczanie na zajęcia oraz usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy oddziału;
17)  wyłączenie telefonu komórkowego podczas zajęć.
§ 66
Uczeń ma w szczególności prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem.
2) szacunku i wolności oraz poczucia bezpieczeństwa.
3) zorganizowanego procesu kształcenia w sposób wspierający życie;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
5) pomocy i wsparcia w przypadku trudności w nauce;
6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających
bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub
psychicznej oraz do poszanowania jego godności osobistej;
7) Uczeń ma prawo realizować obowiązek szkolny poza szkołą zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 67
1. W Szkole obowiązuje system motywacji wspierającej wg Marshalla B. Rosenberga oraz idei wychowawczych wg Jespera Juula.
§ 68
1. W Szkole nie karzemy i nie nagradzamy.
2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku kiedy:
 1) zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu swojemu lub innych uczniów; 
 2) Rodzice nie podejmują współpracy ze szkołą w procesie wychowawczym;
 3) Czynników losowych tj. zmiana miejsca zamieszkania.
2a. Ostateczne skreślenie z listy uczniów w przypadku sporu może nastąpić po zawartym w procesie mediacji porozumieniu pomiędzy Szkołą a Rodzicami ucznia udokumentowanym w protokole z sesji mediacyjnej.
3. Szkoła promuje i stosuje mediacje oraz kręgi naprawcze jako sposób rozwiązywania wszelkich konfliktów.
4. W Szkole organizowane są cykliczne warsztaty umiejętności komunikacji empatycznej
5. Warsztaty organizowane są zarówno dla uczniów, Kadry jak i Rodziców.
6. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo wnieść prośbę o mediacje lub zainicjować Krąg Naprawczy.
7. Sposób przeprowadzenia mediacji i kręgów reguluje oddzielny dokument.Rozdział VIII

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły
§ 69

1.     Działalność Szkoły jest finansowana z następujących źródeł:
1)    dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez właściwą jednostkę  samorządu terytorialnego – (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli);
2)    środków własnych organu prowadzącego;
3)    opłat rodziców uczniów za naukę (tzw. „czesne”);
4)    dotacji celowych przekazywanych Szkole przez osoby prawne, organizacje i instytucje;
2.     W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zmiany wskaźnika cen lub/i poziomu inflacji, organ prowadzący ma prawo do zmiany wysokości czesnego.
3.     Prowadzący ma obowiązek poinformować Rodziców (prawnych opiekunów) o zmianie wysokości czesnego co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.
4.     Kwota stanowiąca wpisowe lub czesne może zostać obniżona lub darowana w odniesieniu do  kolejnego dziecka z danej rodziny albo w innych uzasadnionych przypadkach.
5.     Wysokość opłat za naukę ustalana jest  na okres jednego roku szkolnego, w terminie do dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym poprzedzającym dany rok szkolny.
6.     Rodzice zobowiązani są płacić czesne z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
7.     Zasady obniżania opłat lub zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ustala organ    prowadzący na wniosek Dyrektora Szkoły.
8.     Wszelkie zniżki i odstępstwa od przyjętych zasad nie wymagają odrębnego postanowienia, a ich wysokość  pozostaje sprawa indywidualnych uzgodnień miedzy organem prowadzącym, a rodzicami,  których dobro ucznia pozostaje sprawą nadrzędną.
9.     Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy      


Rozdział IX

Zasady przyjmowania i skreślania uczniów
§ 70
1.     Uczniem Szkoły może być każde dziecko, którego rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły i postanowienia niniejszego Statutu.
2.     Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje organ prowadzący w porozumieniu  Dyrektorem Szkoły na podstawie podania rodzica o przyjęcie dziecka do Szkoły, oraz przeprowadzonej rozmowy z rodzicem (prawnym opiekunem).
3.     Przyjęcie dziecka do Szkoły wymaga:
1)    złożenia formularza zgłoszeniowego;
2)    rozmowy z rodzicami dziecka;
3)    spotkania z dzieckiem na terenie Szkoły;
4)    podpisania umowy przez rodziców, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania  aktów wewnętrznych regulujących działalność Szkoły;
5)    dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów dziecka.

§ 71
1.     Wszelkie spory wynikłe w trakcie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga  organ prowadzący w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
2.     Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji organu prowadzącego w przypadku niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
3.     Decyzja organu prowadzącego w sprawie nieprzyjęcia ucznia do Szkoły jest ostateczna.

§ 72
1.     Osoba przyjęta do Szkoły staje się jej uczniem z chwilą wpisania jej na listę uczniów.
2.     Warunkiem wpisania na listę uczniów jest przestrzeganie ustaleń finansowych  zawartych między Szkołą i rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, oraz zobowiązanie do przestrzegania wewnątrzszkolnych aktów prawnych,  w tym postanowień niniejszego Statutu.

§ 73
1.     Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
1)    naruszenia postanowień niniejszego Statutu i innych aktów wewnętrznych Szkoły;
2)    dystrybucji, używania lub posiadania alkoholu, środków odurzających lub innych substancji szkodliwych dla  zdrowia;
3)    działań zagrażających dobru, moralności i bezpieczeństwu uczniów lub innych osób;
4)    popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.
2.     Skreślenie ucznia może nastąpić również w przypadku, gdy rodzice zalegają z opłatą „czesnego” za  okres 3 miesięcy oraz  innymi należnościami na rzecz organu prowadzącego, pomimo skutecznego wezwania do zapłaty zalęgłości.
3.     Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów do organu prowadzącego mogą  wystąpić:
1)    rodzice ucznia;
2)    Dyrektor Szkoły;
3)    Rada Pedagogiczna;
4)    Krąg.
4.     W przypadku, gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki oddziaływania wychowawczego rodziców oraz Szkoły, lub gdy rodzice nie podejmują współpracy ze Szkołą i nie wywiązują się z podjętych zobowiązań, a uczeń w dalszym ciągu nie przestrzega postanowień niniejszego Statutu i innych aktów wewnętrznych Szkoły oraz ogólnie przyjętych norm społeczno-moralnych, organ prowadzący dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów, o czym niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej rodziców.
Organ prowadzący dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów również w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy o naukę lub jej rozwiązania za porozumieniem stron na zasadach wskazanych  w treści umowy o naukęRozdział X
Postanowienia końcowe
§ 74
Szkoła posiada logo w kształcie żyrafy, w kolorze białym na zielonym tle.

§ 75
HYMN SZKOŁY
Jest taka szkoła – skrzynia z klejnotami,
bo tam wszystkie dzieci mogą być skarbami.
Hej nasza szkoła – skrzynia z klejnotami,
w Akademii wszyscy jesteśmy skarbami.

Zobaczyć ten klejnot to jest czasem sztuka,
ten go nie znajduje, kto wcale nie szuka...
Dostrzeż we mnie klejnot, choć to czasem sztuka
zawsze go odnajdzie, ten kto chętnie szuka..

Bo każdy jest inny, umie co innego,
nawet wielki Einstein nie wiedział wszystkiego.
Każdy z nas jest inny, umie coś cennego
Dlatego tworzymy coś wyjątkowego.

Można mieć słabości, lecz każdy coś wnosi,
gdy umiesz to cenić, wszystkich nas to wznosi.
Choć miewam słabości, jak każdy, coś wnoszę,
gdy umiem to cenić, wciąż wyżej się wznoszę.

Na zawsze pamiętaj, jesteś w świecie darem,
w Akademii myśl ta jest prawdą, nie czarem.
Chcę zawsze pamiętać, jestem w świecie darem,
ta myśl niechaj będzie prawdą, a nie czarem§ 76
Szkoła używa pieczęci urzędowych. Cechy urzędowej pieczęci:
§  metalowa,
§  okrągła,
§  tłoczona,
§  zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do jej używania, w naszym przypadku   Akademia Rosenberga Niepubliczna Szkoła Podstawowa .

Pieczęć umieszczana jest tylko na dokumentach szczególnej wagi, w następujących przypadkach:
§  pieczęć o średnicy  36 mm na świadectwie wydawanym przez szkołę natomiast pieczęć o średnicy 20 mm na  legitymacjach szkolnych;  
§  na odwrocie legitymacji szkolnej ważność dokumentu w kolejnych latach szkolnych  potwierdza się przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły o średnicy 20 mm.

§ 77

1.     Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak również wynikające z  zadań Szkoły, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również  z innymi przepisami prawa.
2.     Nadawanie nowego statutu lub dokonywanie zmiany  statutu jest uprawnieniem organu prowadzącego. Organ prowadzący publikuje statut w terminie 7 dni od wprowadzenia zmiany.
3.     Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej. Aktualny statut zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły: www.akademiarosenberga.pl
4.     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.     sprawy nieuregulowane rozstrzyga się na podstawie obowiązujących przepisów, w tym ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza